โซนที่ ๑: ปัญญาของแผ่นดิน

แสดงพระราโชวาทและพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา

ที่แสดงให้เห็นถึง ปัญญาของแผ่นดิน และในฐานะเจ้าฟ้าที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง

Far_zone1_1

         “ความสำเร็จที่แท้จริงมิได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงเพื่อรู้

      แต่อยู่กับการนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ”

 

   “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

 ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 

        "เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีก

ถ้าเรามีโอกาสจะใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วเราไม่ใช้มัน ก็เป็นที่น่าเสียดาย"

 

     “พวกเธอทั้งหลาย การเล่นนั้นเป็นของดี การเรียนนั้นก็เป็นของดีและสำคัญ

              แต่การที่จะให้ดีกว่านั้นคือคนที่เรียนก็ดีเล่นก็ดีด้วย"

 

Scroll to top