วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2489

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทอดพระเนตรกิจการโรงพยาบาลศิริราช และทรงเป็นองค์ประธานในงานพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

รูปภาพภายในงาน

 • 01

 

วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2493

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ ปะรำพิธีหน้าตึกรังสีวิทยา ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน มาศิริราชเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เสด็จ ขึ้นครองราชย์สมบัติ

รูปภาพภายในงาน

 • 01

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2493

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระเกียรติยศ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2495

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอประชุมราชแพทยาลัย ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นจากเงินบริจาคที่ประชาชน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันบริจาคในงานฉลอง 60 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในการนี้ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญา แก่บัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย นับเป็นวาระแรกที่หอประชุมแห่งนี้ได้เป็นสถานที่จัดประสาทปริญญาบัตร ซึ่งได้ใช้ต่อเนื่องไปอีกหลายปี จนถึงปีพุทธศักราช 2520

รูปภาพภายในงาน

 • 01

 

วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2496

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งมายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อพระราชทานเครื่องกันหนาวแก่ผู้ป่วยสามัญในแผนก ศัลยกรรมหญิง ศิลยกรรมชาย และแผนกกุมารเวชศาสตร์ และได้ทรงเสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตร ตึก ผู้ป่วยนอกที่สร้างขึ้นใหม่ 3 ชั้นริมน้ำ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ การตรวจรักษามากขึ้นของโรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02

 

วันที่ 18 มิถุนายนพุทธศักราช 2496

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีประสาทปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2496

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ไปยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงวางพวงมาลา ถวายสักการะที่อนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา ในวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2496 ซึ่งตรงกับวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ นับแต่นั้นมาวัที่ 24 กันยายน จึงเป็นวันที่มีพิธีสำคัญในศิริราชสืบมา และเรียกวันนี้ว่า “วันมหิดล”

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

 

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2497

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพิธี “วันมหิดล” ทรงวางพวงมาลา และถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระราชบิดา ณ โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02

 

วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2497

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03

 

วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา โปรเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร และ อนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราช และได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ซึ่งทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาในงาน “วันมหิดล” ทรงวางพวงมาลา และถวายบังคม พระรูปสมเด็จพระราชบิดา ณ โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพภายในงาน

 • 01

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2499

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศาลาก่อพระฤกษ์ ตึก “อานันทมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีประถมพระฤกษ์ เวลา 10.42 น. ที่สุดพระฤกษ์ 11.04 น. ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

 

วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2499

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

 

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2499

ซึ่งเป็น “วันมหิดล” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา และถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระราชบิดา ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2500

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งตรง กับวันจักรี วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2500

 

วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2500

ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเปิดตึก “อานันทมหิดล” ซึ่งสร้างขึ้นด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และมีผู้โดยเสด็จพระราชกุศล และรายได้จากการฉายภาพยนต์ส่วนพระองค์ สมทบทุนในการสร้างตึกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน แก่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช โดยใช้สำหรับ เป็นตึกรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

 

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2500

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงวางพวงมาลา และถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระราชบิดา เนื่องในวันมหิดล

 

วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2501

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

 

วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2501

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลา และถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระราชบิดา เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2502

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดตึก “ธนาคารไทยพาณิชย์” ซึ่งได้รับเงินบริจาค จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ในการสร้างตึกนี้ โดยสร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานอายุรศาสตร์ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ทางแผนกอายุรศาสตร์ ได้จัดเป็นหอผู้ป่วยพิเศษ และสามัญ ตามลำดับ

รูปภาพภายในงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 

Scroll to top