03VDO   

งานแถลงข่าวเปิดตัว"หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องจดหมายเหตุแผนที่
และผังแม่บท" และการเสวนา "หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่"
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
และ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี
ประธานคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

 อ้างอิง:
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to top