โซนที่ ๓: เจ้าฟ้านักเดินทาง

สะท้อนภาพประสบการณ์และการแสวงหาความรู้ของพระองค์

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาต่างประเทศก็โปรดการเดินทาง
เรียนรู้โลกกว้าง สิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย
และพระราโชวาทซึ่งพระราชทานแก่นักเรียนไทย

นักเดินทางเปิดโลกกว้าง 

ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชได้ตามเสด็จสมเด็จพระนาง เจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
(สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) พระมารดา เสด็จฯ ประพาสหัวเมือง
ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ และประทับที่พระตำหนักศรีราชา เป็นโอกาสให้ทรงพบเห็นสภาพบ้านเมือง
และความเป็นอยู่ของประชาชน

เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบกและทหารเรือในประเทศยุโรป สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงโปรด
การเดินทางท่องเที่ยว ทุกคราวที่เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ ทรงใส่พระทัยศึกษารายละเอียดเรื่องราวของเมือง
งานศิลปกรรมในท้องถิ่น เพิ่มพูนเป็นความรู้ประสบการณ์ ในการเสด็จฝึกภาคทางทะเลจากยุโรปถึงอเมริกา
พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงบันทึกการเดินทางไว้ในสมุดปูม ประกอบด้วยภาพวาดและถ่ายภาพข้อมูลของเมือง
ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม การเดินเรือ และการทหารของเมือง
และข้อสังเกตจากที่ทอดพระเนตร บ่งบอกถึงความใส่พระทัยในการฝึก และพระอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้

“คนที่ไปถึงเมืองไหนแล้ว ไม่ไปดูมิวเซียม คนๆ นั้นไม่สิวิไล” การไปชมพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ทรงโปรดมาก
ทรงอบรมสั่งสอนนักเรียนให้รู้จักเปิดรับความรู้ใหม่ในโลกกว้างนอกเหนือจากห้องเรียน

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture

ศิลปะเจ้าฟ้า ผสานงานศิลปะกับการเดินทาง

เมื่อแรกประทับที่ประเทศอังกฤษ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชมีพระชนมายุ ๑๕ พรรษา ทรงวาดภาพสีน้ำได้ดี
จนทรงได้รับยกย่องว่าอาจจะทรงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงงานศิลปะเพียงระยะเวลาที่ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี
เท่านั้น ที่ไม่ปรากฏหลังจากนั้น คงเป็นเพราะทรงคร่ำเคร่งในพระกรณียกิจสำคัญเพื่อบ้านเมือง

งานศิลปะเจ้าฟ้านี้ ไม่ว่าจะเป็นภาพลายเส้น ภาพวาด ภาพถ่าย ตลอดจนภาพที่ทรงต่อเติมในไปรษณียบัตร
เปี่ยมด้วยเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลัง นั่นคือประสบการณ์การเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งเมื่อทรงฝึกงาน ทรงท่องเที่ยว
ทัศนศึกษา ทรงพักฟื้นพระอาการประชวร ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ทุกครั้งทรงถ่ายทอดเป็นภาพจากมุมมอง
ด้านสุนทรียศาสตร์ ขณะที่บางภาพก็แทรกด้วยพระอารมณ์ขัน

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture
  • 04 picture
  • 05 picture
  • 06 picture

 

 

Scroll to top