โซนที่ ๔: ประทีปแห่งปัญญา

แสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษา

พระองค์ทรงมีความเป็นครูโดยธรรมชาติ มุ่งมั่นสอนคนและสร้างคน ทรงสนับสนุนเรื่องการลงทุนด้านการศึกษา
อย่างเต็มที่ เพราะทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นหนทางเริ่มต้นที่นำไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จที่แท้จริง
คือการนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติ

สร้างคนจากการศึกษา

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชมีพระดำริว่า การศึกษานั้นเป็นหนทางพัฒนามนุษย์ เป็นการสร้างโอกาสและยกระดับ
คุณภาพชีวิต หากบุคคลแข็งแรง ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งด้วย จึงทรงส่งเสริมการศึกษาอย่างเต็มที่ มีพระประสงค์
สร้างคนเพื่อสร้างชาติ เมื่อทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องลงทุน จึงทรงสละพระราชทรัพย์เป็นทุนสำหรับนักเรียน
ไปศึกษาต่างประเทศ ทรงเลือกจากผู้ที่มีความตั้งใจและมีสติปัญญาเพียงพอต่อการศึกษา นักเรียนทุนเหล่านี้
“จะเรียนอะไรก็ได้ แต่จะต้องเรียนวิชชาที่จะกลับไปหาเลี้ยงชีพนี้ได้ และต้องเรียนให้ดี”

พระราชทรัพย์ที่ทรงกำหนดให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในต่างประเทศ พระราชทานให้ใช้จ่ายเองตลอดปี
เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักจัดการด้านการเงิน และรับสั่งเตือนสติว่า ส่วนพระองค์ต้องทรงมัธยัสถ์เพื่อให้มีเงิน
เพียงพอสำหรับนักเรียน และเงินเหล่านี้ “เป็นเงินของราษฎรเขาจ้างให้ฉันออกมาเรียน ฉะนั้นเธอต้องตั้งใจเรียนให้ดี
ให้สำเร็จ เพื่อจะได้กลับไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ”

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture

จิตวิญญาณของความเป็นครู

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู พระอุปนิสัยนี้ทำให้ทรงถือเป็นพระภาระที่จะต้อง
ทรงดูแลข้าราชบริพารและนักเรียนไทยในต่างแดน ทรงสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติตนระหว่างเดินทาง
แบบแผนทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และความมีน้ำใจไม่เอาเปรียบกัน

เรื่องที่ทรงสอนนักเรียนอยู่เสมอ คือ หลักการทำงาน ๓ ประการ

๑.   ต้องมีความรู้ในสิ่งที่พึงกระทำ (Knowledge)

๒.   ต้องมีไหวพริบในการกระทำ (Intelligence)

๓.   ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน (Thoroughness)

เมื่อรวมอักษรหน้าในภาษาอังกฤษ คือ KIT หรือ คิด ซึ่งจำได้ง่าย เป็นการเตือนให้คิด

พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๖๘ ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ ทรงจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด
เช่น ในวิชาประวัติศาสตร์ทรงคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เป็นผู้บรรยาย และทรงนำนิสิตไปทัศนศึกษา
เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจหรือทูลถาม ทรงอธิบายชี้แจงอย่างมิทรงเบื่อหน่ายด้วยพระเมตตาแก่ศิษย์

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture

แนวคิดด้านอุดมศึกษา

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงสนพระทัยกิจการมหาวิทยาลัย และการอุดมศึกษาของไทยมานาน
ทรงเห็นว่าการดำเนินงานมหาวิทยาลัยไทยควรเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพของบ้านเมือง
ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ทรงเสนอรายงานเรื่อง “การสำรวจการศึกษาเพื่อประกอบพระบรมราโชบาย
เรื่องการตั้งมหาวิทยาลัย” และ “โครงการมหาวิทยาลัย” ต่อรัฐบาล ทรงแสดงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ประการ ได้แก่

๑.  เป็นสถานที่เรียนและทำวิจัย มหาวิทยาลัยเป็นสมองต้นความคิดของชาติ เป็นสถานที่เลี้ยงคนดีของชาติ

๒.  เป็นที่เก็บรวบรวมและเผยแผ่ความคิดของชาติ ต้องใช้ผลงานวิจัยวางเป็นแผนสำหรับความประพฤติของชาติ
ทั้งในทางธรรมะและวิทยาศาสตร์

๓.  ทำหน้าที่สอนศิลปะวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวาง มีวิสัยทัศน์ และใช้ความคิดเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๔.  ทำหน้าที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ และให้ปริญญา

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture
  • 04 picture

 

Scroll to top