mu news300

        ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญชวนบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ โทร 824 ต่อ 4346 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่ง  

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ

1. กำหนดการโครงการ

2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 

Scroll to top