โซนที่ ๗: หยั่งรากในแผ่นดิน

แสดงการสืบสานทางปัญญา

รวมทั้งเป็นส่วนปิดท้ายของนิทรรศการที่จะแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าทุกคนนั้นสามารถพัฒนาตนเองเป็นปัญญา
ของแผ่นดินได้

สืบสานพระราชปณิธาน

พระราชกรณียกิจที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเริ่มต้นไว้เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพ ได้งอกงามก่อเกิด
คุณอนันต์แก่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เภสัชกรรม
ทันตกรรม การประมง และวิศวกรรม เป็นผลแห่งพระกรุณาธิคุณและพลังแห่งการสืบสานของปวงชนชาวไทย
ที่น้อมนำพระราชปณิธานเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง สร้างปัญญาของแผ่นดินให้ปรากฏต่อเนื่องยั่งยืน

  • 01 picture
  • 02 picture
  • 03 picture
  • 04 picture
  • 05 picture
  • 06 picture
  • 07 picture
  • 08 picture
  • 09 picture
  • 10 picture
 
Scroll to top