สรุปสถิติปี 2559

1. สรุปรายงานการปฏิบัติงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ปี 2559

2. สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

3. สรุปสถิติฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ  จำนวน 249 รายการ

4. สรุปสถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

5. สรุปสถิติทรัพยากรงานบริหารจดหมายเหตุ

สรุปสถิติปี 2555-2558

1. สรุปรายงานการปฏิบัติงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ปี 2558

2. สรุปสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2555-2558

3. สรุปสถิติฐานข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558

  • เอกสารส่วนบุคคล ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร. ณัฐ ภมรประวัติ จำนวน 990 รายการ
  • เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  จำนวน 43 รายการ
  • เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  จำนวน 70 รายการ
  • รายงานการประชุมสภา  จำนวน 345 รายการ

4. สรุปสถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top