บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 
หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
 
01
 
นายโกมล คงมั่นกตเวที
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
 
งานบริหารจดหมายเหตุ   งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 
1. พัฒนาและบริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

1. พัฒนาและบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

 

และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

 

2. จัดนิทรรศการในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล

   
หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
   
05 06
   
นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346 โทร. 0-2849-4542
   
   
 04  03  02
     
นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346 โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346 โทร. 0-2849-4541
     
   
   
Scroll to top