บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์   หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
 
01           นายโกมล คงมั่นกตเวที
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ 
 
01   นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     งานบริหารจดหมายเหตุ  
    1. พัฒนาและบริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
     
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 
 
01   นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2849-4542
     งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
    1. พัฒนาและบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
    2. จัดนิทรรศการในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล 
     
บุคลากรงานบริหารจดหมายเหตุ    
 
04   1. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง
ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
03   2. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
 
02   1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2849-4541
     
07   2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02 849 4541
     
Scroll to top