บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์   หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
 
01           นายโกมล คงมั่นกตเวที
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ 
 
01   นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     งานบริหารจดหมายเหตุ  
    1. พัฒนาและบริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล
     
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 
 
01   นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2849-4542
     งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
    1. พัฒนาและบริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
    2. จัดนิทรรศการในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล 
     
บุคลากรงานบริหารจดหมายเหตุ    
 
04   1. นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง
ตำแหน่ง นักจดหมายเหตุ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
03   2. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4346
     
บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
 
02   1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0-2849-4541
     
07   2. นายพงศกร ระวิเพียรทรัพย์
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 02 849 4541
     

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top