หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
สรุปการดำเนินงาน

กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการออนไลน์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมหอฯ

จดหมายข่าว

การให้บริการ

ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
สืบค้นเอกสารส่วนบุคคล

Presentation แนะนำสถานที่
Link ที่น่าสนใจ

ติดต่อเรา

โครงการฝ่ายฯ

ศึกษาดูงาน
สัมมนาเครือข่าย

มรดกความทรงจำ
ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
บันทึกเหตุการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารจดหมายเหตุเล่าเรื่อง

ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide

อบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide

การประกวดภาพถ่าย

หอพระราชประวัติฯ

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน
โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน
โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง
โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา
โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก
โซนที่ 6: กันภัยมหิดล
โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน

หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

โซนที่ ๑: "มหิดลวันนี้"
โซนที่ ๒: เมื่อแรกสถาปนาในชื่อ "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์"
โซนที่ ๓: "มหิดล" มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

โซนที่ ๑ : โหมโรง
โซนที่ ๒ : สองวิทยาเขตรุ่นบุกเบิกมหิดล
โซนที่ ๓ : "วิทยาเขตศาลายา" ศูนย์รวมประชาคมมหิดล
โซนที่ ๔ : มุ่งขยายการศึกษาสู่ภูมิภาค
โซนที่ ๕ : ความสัมพันธ์ของวิทยาเขตต่างๆ กับสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

Panorama Tours

En

 

Scroll to top