หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน ๑๑ แห่ง

๑. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU030รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง: ชั้น ๓ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ:

วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๔๖-๗

 

๒. หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

MU031จัดแสดงพระราชประวัติและสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล

ที่ตั้ง: ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ:

วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๔๖-๗

 

๓. หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

MU032จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งผลงานของชาวมหิดลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

ที่ตั้ง: ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ:

วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๔๖-๗

 

๔. ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

MU033รวบรวมและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท และจัดแสดงประวัติพัฒนาการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง: อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๔๖-๗

 

๕. เรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล

MU034เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

ที่ตั้ง: เรือนไทยคุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๒๓๖ หรือ ๐๘๔-๕๔๒-๐๒๔๔ 

๖. พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

MU035จัดแสดงงานวิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ตั้ง: ชั้น ๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ:

วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๒๓๖ หรือ ๐๘๔-๕๔๒-๐๒๔๔๗. พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย

MU036นำเสนอข้อมูลเอกสาร ประวัติความเป็นมา และวัตถุสิ่งของอันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคนหูหนวก

ที่ตั้ง: ชั้น ๑ อาคารเรียนและฝึกงานผู้พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙๘. Ratchasuda Gallery

MU037นำเสนอภาพถ่ายเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา รวมถึงมรดกแห่งความทรงจำของวิทยาลัยราชสุดา

ที่ตั้ง: ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕-๙
๙. ห้องนิทรรศการถาวรประวัติและผลงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

MU038จัดแสดงภาพถ่าย แสดงถึงประวัติความเป็นมา และผลงานของสถาบัน

ที่ตั้ง: ห้องอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่อ ๔๗, ๔๘


๑๐. หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

MU039จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ที่ตั้ง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๔๑๕, ๑๔๑๖


๑๑. พิพิธสาระประชากรและสังคม

MU040จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชากรและสังคม

ที่ตั้ง: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์: ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๒๒๖, ๒๒๗,๒๒๘


 

Scroll to top