หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่ศาลายา จำนวน ๑๔ แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

รายละเอียดการจัดแสดง :

     01-01Sirindhorn Dental Museum              

        ด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพ
การพยาบาลไทย และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเงินจาก “บัญชีสมเด็จพระศรีฯ
โดยสำนักพระราชวัง” เพื่อการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร

        ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ
“หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” เพื่อนำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล การแพทย์
และการสาธารณสุข ของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตรอันงดงาม
อันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ชมทุกท่าน

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลาทำการ : สำรองการเข้าชมหอพระราชประวัติฯ ล่วงหน้า ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อ : 02-4197466-80 ต่อ 1401, 1402
Website : http://www.ns.mahidol.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/RoyalArchivesofQueenSrisavarindira/

   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-02Nursing Museum Ramathibodi

สัตว์สตาฟ โครงกระดูกสัตว์ ตัวอย่างเชื้อโรค ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์
อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ อวัยวะของสัตว์ อุปกรณ์ทางสัตวแพทย์

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเรียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : เปิดให้ชมปีละ สองครั้ง คือ วัน open house (ประมาณกลางปี)
และ วันมหิดลคนรักสัตว์ หากมาเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่ม
สามารถทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าชมเพื่อเป็นกรณีพิเศษได้

ติดต่อ : ผศ เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ฟรี

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ 
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-03Ramathibodi Hall of Fame

        พิพิธภัณฑ์ดนตรีดนตรีอุษาคเนย์ (SEAM Museum) เป็นศูนย์กลางในการสะสม
เก็บรวบรวมรักษา ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ดนตรีเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง (ดนตรี) เป็นสถานที่
เก็บรวบรวมเครื่องดนตรี บันทึกวิธีการบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรี ทั้งเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน และวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายผ่านดนตรี อันเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สำคัญ
ในการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ

 

ที่ตั้ง : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนน พุทธมณฑสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ : อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ติดต่อ : 0-2800-2525-34
Website : www.music.mahidol.ac.th

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พฤกษาดุริยางค์
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-04Musica Arboretum
พฤกษาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือพิพิธภัณฑ์ต้นไม้ดนตรี เป็นเรื่องใหม่
ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และเป็นเรื่องใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยของไทย นำเสนอเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา
ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานชื่อ อาคาร “ภูมิพลสังคีต”
จึงได้นำเสนอโครงการปลูกป่าไม้ใช้ทำเครื่องดนตรีบนพื้นที่ 10 ไร่ ล้อมรอบอาคาร
ห้องซ้อมดนตรีหลังใหม่ (อาคาร D)

ที่ตั้ง : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนน พุทธมณฑสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ติดต่อ : 0-2800-2525-34
Website : www.music.mahidol.ac.th

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-05Thai Deaf Museum

นำเสนอข้อมูลเอกสาร ประวัติความเป็นมา และวัตถุสิ่งของอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมคนหูหนวก

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารเรียนและฝึกงานผู้พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2889-5315-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : Ratchasuda Gallery
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-06Ratchasuda Gallery
นำเสนอภาพถ่ายเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา
รวมถึงมรดกแห่งความทรงจำของวิทยาลัยราชสุดา

ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาละยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2889-5315-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-07Museum of Scientific Instruments
จัดแสดงภาพถ่าย ประวัติความเป็นมา และผลงานของสถาบัน

ที่ตั้ง : ห้องโถง ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 -16.30 น.
ติดต่อ : 0-2441-9040-3 ต่อ 48, 51
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.aihd.mahidol.ac.th

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธสาระประชากรและสังคม
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-08Exhibition of Population
เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่มีสาระเกี่ยวกับประชากรและสังคม
ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ
และกิจกรรมทางสังคมของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73130

เวลาทำการ : เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น.
(ปิดบริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดต่อ : งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.ipsr.mahidol.ac.th
Facebook :https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าเข้าชม
อื่นๆ : กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 0-2441-0201 - 4 ต่อ 202

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : เรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

   02-09Thai House of Mahidol University

เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

ที่ตั้ง : เรือนไทยคุณหญิงระเบียบ คุณะเกษม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3236 หรือ 084-542-0244

   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-10Cultural Anthropology Museum
จัดแสดงงานวิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ตั้ง : ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-15.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3236 หรือ 084-542-0244

   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-11Sireeruckhacharti Nature Learning Parkito Museum

        เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บนพื้นที่ 140 ไร่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
หลากหลายนำเสนอพร้อมสื่อเฉพาะสำหรับผู้พิการ การจัดแสดงสมุนไพรไทยเพื่อการเรียนรู้ อนุรักษ์สมุนไพรไว้กว่า 800 ชนิด 
รวมถึง "ลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการ" แห่งแรกในประเทศไทย ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร  “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” 
นำเสนอความสำคัญของสมุนไพรตั้งแต่แหล่งกำเนิด 
การปรุงยา วิธีการศึกษาวิจัย จนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้
ดูแลสุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายสำหรับประชาชน นักเรียน และผู้พิการ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ คลินิคตรวจแนะนำการดูแลสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย 
ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรไทย ประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร 
รวบรวมตัวอย่างพืชแห้ง ดีเอ็นเอ และเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์สมุนไพรด้วยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปกปักษ์
และเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร

ที่ตั้ง : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เวลาทำการ : เปิดทุกวันพุธ- วันอาทิตย์ เวลา 06.00-18.00น.
(เฉพาะห้องนิทรรศการ 09.00-16.00 น.)

ติดต่อ : 02-441-5272 ถึง 4 โทรสาร.02-441-5264
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.sireepark.mahidol.ac.th
facebook : sireepark

   
12. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-12Department of Archives and Museums
รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : ชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2800-268-9 ต่อ 4346-7
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   
13. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
รายละเอียดการจัดแสดง :    02-13The Prince Father’s Biography Hall
จัดแสดงพระราชประวัติและพระจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างและศูนย์รวมจิตใจของชาวมหิดล

ที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2849-4541-2 Fax. 0-2849-4545
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   

14. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการจัดแสดง :

   02-14Mahidol University Hall of Fame
จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พร้อมทั้งผลงานของชาวมหิดลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

ที่ตั้ง : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2849-4541-2 Fax. 0-2849-4545
Website : https://muarms.mahidol.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/MUARMS

   
Scroll to top