รายนามผู้บริหาร
 
r01
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2557)
 
                    r02
                      r03                        r04                        r05
       
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต
เรืองกาญจนเศรษฐ์ สิทธิอำนวย จิรจริยาเวช ศิลธรรม
รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
–31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2554– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
 
 

                     r06

                      r07                        r08                         r09
       
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช  รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชาญ
ผลิตผลการพิมพ์ อังกานนท์ แย้มวงษ์ โชคธนะศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.  (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2557) พ.ศ. 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 2554– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
       

                    r10

                     r11                        r12                          r13
       
นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สุขธนะ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
วิทยาเขตนครสรรค์ (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.  2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) (ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม (ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2556
 2554 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)   พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555)  – พ.ศ. 2557)
       

                      r14

                      r15                     r16  
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคร เหมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ อาจารย์จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง  
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตอำนาจเจริญ  
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555)
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2555 (ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 2556  
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557) – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
     
(ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
     
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556)
     
       

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
ปัญญาของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 

 • M - Mastery เป็นนายแห่งตน
 • A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
 • H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
 • I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
 • D - Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
 • O - Originality สร้างสรรสิ่งใหม่
 • L - Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 1. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย
 2. สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 3. สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ
 4. สร้างความเป็นสากล
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน
 7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย
 8. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
 9. สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

 

บันทึกเหตุการณ์

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

Scroll to top