ชื่อโครงการ 
       ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2557

หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว 3 รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทำกิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม โดยเป็นการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ

       1.  เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
       ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
       2.  เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความ
       กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
       3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ
       มาประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
 
ภาพบรรยากาศ
 
 • DSC_5426
 • DSC_5445
 • DSC_5464
 • DSC_5465
 • DSC_5475
 • DSC_5499
 • DSC_5516
 • DSC_5638
 • DSC_5668
 • DSC_5674
 • DSC_5678
 • DSC_5684
 • DSC_5840
 • DSC_5846
 • DSC_5855
 • DSC_5868
 • DSC_5916
 • DSC_5964
 • DSC_5966
 • DSC_5986
 
 
 
 
กำหนดการ

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ตำบลเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

 

 06.00 – 06.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง
 06.45 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 09.00 น. เยี่ยมชมพระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี และฟังการบรรยาย
 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
14.00 น.  ออกเดินทางจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวันไปยังตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
14.30 น.  ถึงตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม  พักผ่อนตามอัธยาศรัย
15.45 น เดินทางเข้าที่พักตะนาวศรี รีสอร์ท / ถอดบทเรียนจากการเยี่ยมชม
  พระราชวังพระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
18.00 น ออกเดินทางจากที่พัก ไปตลาดจั๊กจั่น ตลาดงานศิลปะ และ รับประทานอาหารเย็น
20.00 น เดินทางกลับเข้าที่พัก

 

 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

 

 06.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
 08.00 น.   ออกเดินทางจากที่พักไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านเขาเต่า
 09.00 น ศึกษาดูงาน ณ โครงการในพระราชดำริ ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้า วัดเขาเต่า
   โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า และสำนักสงฆ์วัดถ้ำเขาเต่า และฟังการบรรยาย
  โดย คุณอมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.   เดินทางไปเยี่ยมชมถ้ำพระยานคร
16.30 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก / ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น / กิจกรรมรับน้อง

 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

 

 06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า / เช็คเอ้าท์จากที่พัก
 09.00 น.   เยี่ยมชมเส้นทางเสด็จและพลับพลาสนามจันทร์ ณ สถานีรถไฟหัวหิน
 09.45 น.   เยี่ยมชมเพลินวาน ดูการจัดแสดงความเป็นอยู่ในช่วงต้น พ.ศ. 2500
 10.15 น เดินทางไปตลาดเวเนเซีย เยี่ยมชมการจำลองจัตรุส เซ็นท์มาร์คและ
  เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
11.00 น รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศรัย
13.00 น ออกเดินทางจากตลาดเวเนเซีย กลับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16.00 น.  ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสวัสดิภาพ

 

           

Scroll to top