ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำของที่ระลึก

เป้าหมาย

          ๑. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
          ๒. เพื่อจัดทำของที่ระลึก อันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          ๓. เพื่อนำของที่ระลึกมาจัดจำหน่าย และนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          ๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น

          ของที่ระลึกจัดทำได้แก่ โปสการ์ด แมคเนต ยูเอสบี เสื้อโปโล ซึ่งมีทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์ของพระราชบิดา นอกจากนี้ยังมี ร่ม หนังสือ“วันวาน...วันนี้ มหิดลศาลายา" เสื้อโปโลสีม่วง สีน้ำเงิน และอื่นๆ ฯลฯ

Scroll to top