ชื่อโครงการ

         กองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมาย
                  ๑.  มีกลไกรองรับการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
                  ๒.  สามารถระดมทุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดทำของที่ระลึก โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคนิคด้านจดหมายเหตุ โครงการจดหมายเหตุสัญจร และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ๑. มีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพ และเอกภาพในการบริหารจัดการ
๒.     มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างเครือข่ายและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๓.     ส่งเสริมการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้อง
๔.      ผลักดันให้การพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะกรรมการกองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์     ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ   ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ   ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้แทน กรรมการ
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ
เลขานุการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์    กรรมการ
นายดรณ์ แก้วนัย  กรรมการ
นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร  กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์    กรรมการและเลขานุการ
นายชัชพงศ์ อธิปัญญาวงศ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

      

------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำของที่ระลึก

เป้าหมาย

          ๑. เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
          ๒. เพื่อจัดทำของที่ระลึก อันเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          ๓. เพื่อนำของที่ระลึกมาจัดจำหน่าย และนำรายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          ๔. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น

          ของที่ระลึกจัดทำได้แก่ โปสการ์ด แมคเนต ยูเอสบี เสื้อโปโล ซึ่งมีทั้งภาพวาดฝีพระหัตถ์ และลายพระหัตถ์ของพระราชบิดา นอกจากนี้ยังมี ร่ม หนังสือ“วันวาน...วันนี้ มหิดลศาลายา" เสื้อโปโลสีม่วง สีน้ำเงิน และอื่นๆ  ฯลฯ

Scroll to top