ชื่อโครงการ 
       อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 4
หลักการและเหตุผล     

       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรม MU Guide ขึ้นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการรับรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการของ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ได้รับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการบรรยายนำชมมหาวิทยาลัย การต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
       ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบถึงการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันมีคุณค่า และนำนักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการอบรมทุกคนยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อต้อนรับอาคันตุกะและเป็นคณะทำงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ      

1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ผ่านบันทึกตัวอักษร คำบอกเล่า นิทรรศการในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์ของส่วนงานต่างๆ
2. เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัย โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในฐานะปัญญาของแผ่นดิน อันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยในอนาคต

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
Scroll to top