ชื่อโครงการ 
       อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล
       ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจ ในการส่งต่อเรื่องราวอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมและสังคมภายนอกนั้น
ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบถึงการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้ซึบซับความน่าประทับใจภายในรั้วมหิดล จึงเห็นควรจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยความร่วมมือกับศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายถอดความรู้ ประสบการณ์อันมีคุณค่า และนำนักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป นักศึกษาที่ได้รับการอบรมทุกคน ในอนาคต ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อต้อนรับอาคันตุกะและเป็นคณะทำงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
วัตถุประสงค์โครงการ
       1. เพื่อประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล แก่นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมอบรม  
       2. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ผ่านบันทึก ตัวอักษร คำบอกเล่า นิทรรศการในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์  
มหาวิทยาลัย และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       3. เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษา สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัย โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในฐานะปัญญาของแผ่นดิน อันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม
       4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อถ่ายทอดและสานต่อความประทับใจในเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ไปยังชาวมหิดล บุคคลภายนอก และที่สำคัญคือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นต่อๆ ไป
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 
Scroll to top