ชื่อโครงการ 
       อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 1
หลักการและเหตุผล
       ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้จัดสร้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจ ส่งต่อเรื่องราวอันมีคุณค่าของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมและสังคมภายนอก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จฯ เปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 นั้น
ในการนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการพัฒนาด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในโครงการต่างๆ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์โครงการ
       1.  เพื่อประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล แก่นักศึกษาและ
       ผู้สนใจที่เข้าร่วมอบรม  
       2.  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ผ่านบันทึก
       ตัวอักษร คำบอกเล่า และนิทรรศการในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย  
       3.  เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษา สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัย สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย
       และภาษาอังกฤษ โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในฐานะปัญญาของแผ่นดิน 
       อันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม
       4.  เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของหอจดหมายเหตุ
       และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยในอนาคต เพื่อถ่ายทอดและสานต่อความประทับใจในเรื่องราว
       เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ไปยังชาวมหิดล บุคคลภายนอก และที่สำคัญคือนักศึกษา
       มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นต่อๆ ไป
 
Scroll to top