เอกสารส่วนบุคคล ศาสตาราจารย์เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัติ

dc_nat

ศาสตาราจารย์เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัต

ประวัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (29 พฤศจิกายน 2471 –16 กุมภาพันธ์ 2547) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเด่นด้านพยาธิวิทยาของโรคตับ
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เป็นชาวล้านนา เกิดในตระกูลแพทย์ประจำราชสำนัก ท่านเป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวน 2 คน
ของหลวงอายุรกิจโกศล และท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2495  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
- พ.ศ. 2500  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา จบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
( D.Sc.Med )
- พ.ศ. 2501 สอบได้เป็นผู้ชำนาญวิชาพยาธิวิทยา ของสหรัฐอเมริกา (Diplomate, American Board Of Pathology )
- พ.ศ. 2522 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2509 รักษาการหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2510 รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
- พ.ศ. 2510 หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2513 - 2516 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2516 - 2522 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2517 - 2522 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2522- 2534 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลที่เคยได้รับ
- พ.ศ. 2489 - 2490 เหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ที่ 1 ปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2518 เหรียญทองปาฐกถา สุด แสงวิเชียร
- พ.ศ. 2529 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พ.ศ. 2530 ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ สมาคมข้าราชการพลเรือน
- พ.ศ. 2531 Health for all Medal องค์การอนามัยโลก
- พ.ศ. 2536 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2536 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2537 บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาบริหารการศึกษา คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
- พ.ศ. 2538 Pasteur Medal จากองค์การยูเนสโก และสถาบันปาสเตอร์
- พ.ศ. 2539 รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2542 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2545 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2546 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์อาวุโส ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง

ฐานข้อมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัย

ศาสตาราจารย์เกียรติคุณ นพ. ดร. ณัฐ ภมรประวัติ 

1. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
Scroll to top