mu_news302 

       วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide”รุ่นที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีกิจกรรมดังนี้

1. เยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
บรรยายโดย นายอำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (ชำนาญการ)
2. เยี่ยมชม หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และ หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายโดย นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย นักวิชาการการศึกษา
3. กิจกรรม Campus Tour
บรรยายโดย นักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 1-5
4. เยี่ยมชม หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา MU Guide รุ่น 6 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
โดยมีนักศึกษา MU Guide รุ่น 1-5 เข้าช่วยปฏิบัติงาน คือ

1. นายโจนัส สุขกุล นักศึกษา MU Guide รุ่น 1
2. นายภาณุพงศ์ บุญทองช่วย วิทยาลัยนานาชาติ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
3. นางสาวภาวิตา อ่อนอำไพ วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
4. นายคมสันต์ เดือนฉาย วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
5. นางสาวกัญฐมนต์ เทียนทอง วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
6. นางสาวบุษราภรณ์ พุฒิตาล วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
7. นางสาวจงภัทร นมะภัทร คณะศิลปศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
8. นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4
9. นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร วิทยาลัยนานาชาติ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4
10. นายศตวรรษ ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
11. นางสาวนัฐมล อินแถลง คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
12. นายทัตต์กันต์ อินสมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
13. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
14. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
15. นางสาวฉัตริยา ตันยะกุล คณะศิลปศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
16. นายนราวุฒิ สุวรรณัง นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิกการแพทย์

ทีมภาพ นราวุฒิ สุวรรณัง จงภัทร นมะภัทร ธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คมสันต์ นาจาด

ภาพบรรยากาศวันที่ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 11
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 12
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 13
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 14
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 15
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 16
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 17
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 18
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 19
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 20
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 21
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 22
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

 

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top