01
 
 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จัดนิทรรศการ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ดาวโหลดไฟล์บอร์ดนิทรรศการ pdf


       02-01

        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล นานัปการ โดยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่า ที่อยู่ในความทรงจำของชาวมหิดล ในการเสด็จ พระราชดำเนินในพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีเปิดอาคาร โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการพระราชทานชื่ออาคารต่างๆ ยังความปลาบปลื้มมายัง ชาวมหิดลในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น

        อนึ่ง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

        ได้ดำเนินการรวบรวมพระราชกรณียกิจ และมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบันทึกเป็นความทรงจำร่วมของมหาวิทยาลัยสืบไป

อาคารระเบียบ คุณะเกษม

03-01

อาคารระเบียบ คุณะเกษม เป็นเรือนไทยของศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

03-02

เริ่มสร้างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ แล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๐ โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณระเบียบ คุณะเกษม เป็นผู้บริจาคเงินทุนให้ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และทางมหาวิทยาลัยสมบทให้อีก ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้สร้าง ตามแบบอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้าฯ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยทางมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ให้อาคารดังกล่าวเป็นแบบฉบับของเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทย จึงได้เชิญ ทีมงานที่สร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้าฯ มาเป็นผู้สร้างอาคารหลังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้เป็น ที่เก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพัฒนาชนบท และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ และ การแสดงทางวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคารระเบียบ คุณะเกษม" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารเรือนไทยดังกล่าวเป็นเรือนหมู่ ๕ หลัง มีชานแล่นถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก ๑ หลัง ได้ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง ตัวอาคารได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ มากขึ้น ในห้องโถงของเรือนประธาน ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือเป็น ห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนบริเวณชานและเรือนขวาง ใช้เป็นที่แสดงศิลปวัฒธรรม

 03-03

03-04

อาคารระเบียบ คุณะเกษม จึงเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหิดล สมดังคำของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวว่า "ก็ดีแล้ว แม้ไม่คิดใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังสมควรสร้างไว้ ต่อไปจะไม่มีคนสร้างได้"

 04-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมเป็นผู้บอกสักวากลอนสด

04-02

        การเสด็จพระราชดำเนินเปิด “ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์” (อาคารระเบียบ คุณะเกษม) เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแสดง สักวาหน้าพระที่นั่ง เรื่อง สังข์ทองตอนเลือกคู่ครั้งแรก และในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเป็นผู้บอกสักวากลอนสดครั้งนี้ด้วย โดยพระองค์รับบทเป็น “รจนา”

ตัวอย่างสักวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“...คุณสมชายร้อง เพลงตวงพระธาตุ ในบทนี้จบลงไม่เท่าไร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงย้ำถึงเหตุผลที่ไม่ยอมเลือกคู่ ซึ่งบทนี้แสดงทั้งอารมณ์ขันและ พระปฏิภาณในการหาข้อแก้ตัวได้อย่างน่าชื่นชม"

 04-03

ลายพระหัตถ์พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทรจนา (ตอบท้าวสามล – เหตุที่ไม่เลือกคู่)

        บทนี้ทำให้ผู้คนปรบมือดังกึกก้องอีกครั้ง ด้วยทั้งขำและทั้งเห็นว่าเหตุผลที่ไม่ทรง เลือกคู่ครองนั้นน่าฟังนัก ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปรารภหลังจากทรงบทสักว่าบทนี้ว่า “ความจริงยังมีเหตุผล อีกตั้งมากมาย แต่กลอนมันบังคับให้เขียนได้เพียงแค่นี้” บทนี้คุณดวงเนตรขับร้องด้วย เพลงอัปสรสำอาง ซึ่งเหมาะทั้งชื่อเพลง ลีลาเพลง และทำนองอันไพเราะยิ่ง...”

Scroll to top