จัดนิทรรศการ วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
นานัปการ โดยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่า ที่อยู่ในความทรงจำของชาวมหิดล ในการเสด็จ
พระราชดำเนินในพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัย เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และการถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีเปิดอาคาร โครงการในพระราชดำริ
ตลอดจนการพระราชทานชื่ออาคารต่างๆ ยังความปลาบปลื้มมายัง
ชาวมหิดลในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น

อนึ่ง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ดำเนินการรวบรวมพระราชกรณียกิจ และมหากรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อส่วนงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบันทึกเป็นความทรงจำร่วมของมหาวิทยาลัยสืบไป

 

 ดาวโหลดไฟล์  pdf


คลิกชมนิทรรศการออนไลน์>>

 

Scroll to top