บนผนังรอบห้องแสดงพระราชดำรัส อันถือเป็นสิ่งแสดงความคิดและจิตวิญญาณของพระองค์ ส่วนล่างของผนัง
จัดแสดงเรื่องราว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ
นำเสนอผ่านพระราชดำรัส รูปภาพ ข้อความ สื่อเสียง และวัตถุจัดแสดง

สำหรับฝ้าเพดานกลางห้องออกแบบให้มีประติมากรรมห้อยลอยอยู่ด้านบน เมื่อกระทบกับแสงธรรมชาติ
จะเกิดผลึกสีรุ้งปรากฏขึ้น ส่วนที่พื้นด้านล่างใต้ประติมากรรมมีบ่อน้ำแห่งปัญญา เป็นที่รองรับน้ำพระราชหฤทัย
จากด้านบน เสมือนฝนที่นำความชุ่มฉ่ำแผ่ไปทั่งทั้งแผ่นดิน

เนื้อหาการจัดแสดง

แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่

โซนที่ 1: ปัญญาของแผ่นดิน

โซนที่ 2: เจ้าฟ้าของแผ่นดิน

โซนที่ 3: เจ้าฟ้านักเดินทาง

โซนที่ 4: ประทีปแห่งปัญญา

โซนที่ 5: รักษ์คนไข้ด้วยความรัก

โซนที่ 6: กันภัยมหิดล

โซนที่ 7: หยั่งรากในแผ่นดิน

 

ที่ตั้ง: ชั้น 3 ห้อง 301 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธฆณฑล จ.นครปฐม 73170
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.30 น.
โทรศัพท์: 0-2849-4541-2 โทรสาร 0-2849-4545

 

Scroll to top