ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ. บริเวณชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทรเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการประกอบด้วยหัวข้อเนื้อหา 7 ส่วน ดังนี้


ส่วนที่ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นำเสนอความเป็นมาของโครงการ รูปแบบกิจกรรม และภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
ส่วนที่ 2 ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ นำเสนอประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และการให้บริการของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
ส่วนที่ 3 การพระราชทานกำเนิดวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ส่วนที่ 4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 การพระราชทานพระราโชวาท และการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ ทั้งสิ้น 10 สาขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2547
ส่วนที่ 5 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และการให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ 6 การเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดเรือนไทย “อาคารระเบียบ คุณะเกษม” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2530 โดยคราวนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแสดงสักวาหน้า พระที่นั่ง เรื่อง สังข์ทองตอนเลือกคู่ครั้งแรก และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเป็นผู้บอกสักวากลอนสดครั้งนี้ด้วย โดยพระองค์รับบทเป็น “รจนา”
ส่วนที่ 7 อาคารในพระนาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี “อาคารเทพรัตน์” คณะเภสัชศาสตร์ “อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ “ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี” คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top