MU_News161วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหามหิดล ได้จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 4 ขึ้น ณ มหามหิดล เขตพื้นที่บางกอกน้อย เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ณ แหล่งที่มาในการพระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัย

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top