ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จาก นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณปิยวรา ทีขะระ หัวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และแนวทางการดำเนินงาน

นอกจากนี้ได้ศึกษาดูงานห้องต่างๆ ดังนี้

- ห้องนิทรรศการ 1 2 3 และ 4

- ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์และทะเบียน

- ห้องคลัง

เมื่อจบการสัมนาเครือข่ายต่างได้รับแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

 • img_01
 • img_02
 • img_03
 • img_04
 • img_05
 • img_06
 • img_07
 • img_08
 • img_09
 • img_10
 • img_11
 • img_12
 • img_13
 • img_14
 • img_15
 • img_16
 • img_17
 • img_18
 • img_19
 • img_20
 • img_21
 • img_22
 • img_23
 • img_24
 • img_25
 • img_26
 • img_27

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top