MU_News174ฝายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการจัดโครงการใหความรูดานพิพิธภัณฑและนิทรรศการแกนักศึกษา MU Guide ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ ๕ จำนวน ๔๒ คน ในครั้งนี้ได้มีการนำนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรu ในกิจกรรม MUKA Campus Tour โดยมี ดร.ธรรมรัตนพุทธไทย ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กลาวตอนรับ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่่างในจังหวัดกาญจนบุรีและเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำแคว โดยได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น  หอศิลปเอมเจริญ, พิพิธภัณฑสงครามอักษะและเชลยศึก,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก, สะพานขามแมน้ําแคว,วัดวังกวิเวการาม และสถานที่อื่นๆอิีกหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆฝ่าย ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย

 • NUT_1916
 • NUT_1970
 • NUT_1980
 • NUT_2025
 • NUT_2036
 • NUT_2283
 • NUT_2411
 • NUT_2456
 • NUT_2967
 • NUT_3024
 • NUT_3203
 • NUT_3229
 • _NUT2544
 • _NUT2582
 • _NUT2610
 • _NUT2640
 • _NUT2658
 • _NUT2762

 

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top