MU_News013

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และหออัครศิลปิน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสายงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช นั้นจะเป็นการศึกษาดูงานในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการทำงานด้านงานจดหมายเหตุ อีกทั้งยังได้ชมห้องให้บริการค้นคว้าและห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรอีกด้วย ในส่วนของหออัครศิลปินจะเป็นการศึกษาดูงานด้านงานพิพิธภัณฑ์โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 7 ห้อง คือ 1. ห้องนิทรรศการอัครศิลปิน ชั้นที่ 2 2. ห้องนิทรรศการอัครศิลปิน ชั้นที่ 3 3. ห้องนิทรรศการวิศิษฏศิลปิน 4. ห้องนิทรรศการประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 5. ห้องนิทรรศการประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 6. ห้องนิทรรศการประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 7. ห้องจำหน่ายของที่ระลึก โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 2. นางสาวสโรชา เกสโร นักจดหมายเหตุ 3. นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร นักเอกสารสนเทศ 4. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ นักวิชาการสารสนเทศ 5. นางสาวอาทิตยา ศรีพรายพรรณ นักจดหมายเหตุ 6. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55

Scroll to top