งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก เพื่อให้เครือข่ายได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและ เปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกส่วนงาน ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวรายงานความเป็นมารองศาสตราจารย์ นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณจารุณี อินเฉิดฉาย ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก บรรยายพิเศษ เรื่อง “องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์”(Museum Element) โดยมีการเสวนา 2 เรื่องคือ การเสวนา เรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก” (Museum Management for Small Museum) และการเสวนา เรื่อง “การทำให้พิพิธภัณฑ์เคลื่อนไหว”โดย นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ และ นางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

- พระราชวังสนามจันทร์

และบรรยายสรุป และร่วมกันถอดบทเรียนจากการสัมมนา ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ๑๐๑ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0017
 • 0018
 • 0019
 • 0020
 • 0021
 • 0022
 • 0023
 • 0024
 • 0025
 • 0026
 • 0027
 • 0028
 • 0029
 • 0030
 • 0031
 • 0032
 • 0033
 • 0034
 • 0035
 • 0036
 • 0037
 • 0038
 • 0039
 • 0040
 • 0041
 • 0042
 • 0043
 • 0044
 • 0045
 • 0046
 • 0047
 • 0048
 • 0049
 • 0050
 • 0051
 • 0052
 • 0053
 • 0054
 • 0055
 • 0056
 • 0057
 • 0058
 • 0059
 • 0060
 • 0061
 • 0062
 • 0063
 • 0064
 • 0065
 • 0066
 • 0067
 • 0068
 • 0069
 • 0070
 • 0071
 • 0072
 • 0073
 • 0074
 • 0075
 • 0076
 • 0077
 • 0078
 • 0079
 • 0080
 • 0081
 • 0082
 • 0083
 • 0084
 • 0085
 • 0086
 • 0087
 • 0088
 • 0089
 • 0090
 • 0091
 • 0092
 • 0093
 • 0094
 • 0095
 • 0096
 • 0097
 • 0098
 • 0099
 • 0100
 • 0101
 • 0102
Scroll to top