ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ “๔๔ ปี วันพระราขทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล : ๔๔ ภาพแห่งความทรงจำ”  ณ. บริเวณชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการรูปแบบของนิทรรศการ เป็นนิทรรศการภาพถ่าย เรียงร้อยเหตุการณ์ในช่วงที่มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติและพัฒนาการทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชีวิตในรั้วมหิดล กิจกรรมบริการวิชาการ บริการสังคม ความเป็นสากล และที่สำคัญคือศูนย์รวมจิตใจชาวมหิดล ที่สร้างความผูกพันแน่นแฟ้นในองค์กร และการมีปณิธานร่วมกันที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ


{gallery}stories/gallorynews/2558/25Exhibition010356{/gallery}

Scroll to top