ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่มีความชำนาญ และดำเนินการด้านจดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เครือข่ายได้ตระหนักในความสำคัญของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และสร้างความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานในหน่วยงานของตนให้สำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีบุคลากรและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 70 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จากคุณกรพินธุ์ ทวีตา บรรยายวิชาการจดหมายเหตุในหัวข้อ “ความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ” และคุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ บรรยายวิชาการจดหมายเหตุในหัวข้อ “การับมอบเอกสารจดหมายเหตุ” นอกจากนี้ คณะเครือข่ายยังได้ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ ณ ส่วนปฏิบัติงานจริง นำชมโดย คุณบุษยารัตน์ คู่เทียม ดังนี้
- การจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้น
- การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
- การอนุรักษ์เอกสาร
- การให้บริการและเผยแพร่
การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้คณะเครือข่ายได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนงานของตนได้

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68

 

Scroll to top