ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ผ่านบันทึก ตัวอักษร คำบอกเล่า นิทรรศการในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยได้รับเกีรติ์จากผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และตัวแทนรุ่นพี่ MU Guide รุ่นที่ 1 มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นอกจากนี้ ยุวมัคคุเทศก์ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกชั้น 3 หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลชั้น 2 และ 3 พร้อมทั้งร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและนั่งรถรางไปเยี่ยมชม ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บทณ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยมหิดลกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Scroll to top