MU_News020

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานยังส่วนงานจดหมายเหตุและงานพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ และการจัดนิทรรศการด้วยสื่ออิเลคทรอนิคส์ โดยได้รับเกียรติจากคุณ ราม ป้อมทอง ผู้บริหารส่วน ส่วนบริหารงานเอกสารและจดหมายเหตุ และคุณน้ำทิพย์ สาครรัตนกุล ผู้บริหารส่วน ส่วนงานพิพิธภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมการดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 5 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวสโรชา เกสโร                                นักจดหมายเหตุ
2. นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร                   นักเอกสารสนเทศ
3. นางสาวนวลปรางค์ ศรัทธาบุญ                      นักวิชาการสารสนเทศ
4. นางสาวอาทิตยา ศรีพรายพรรณ                     นักจดหมายเหตุ
5. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์                          นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • 01_resize
 • 02_resize
 • 03_resize
 • 04_resize
 • 05_resize
 • 06_resize
 • 07_resize
 • 08_resize
 • 09_resize
 • 10_resize
 • 11_resize
 • 12_resize
 • 13_resize
 • 14_resize
 • 15_resize
 • 16_resize

 

Scroll to top