ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งการเฉลิมฉลองการถวายพระราชสมัญญา”พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” ในวาระครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ. หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บุคลากรฝ่ายฯที่เข้าร่วมงานคือ นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ , นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ,นางสาวสโรชา เกสโร นักจดหมายเหตุ และนักศึกษา MU GUIDE


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://muarms.mahidol.ac.th/th/images/stories/gallorynews/2558/ 23Exhibition101155

Scroll to top