ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ “150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”ณ. ห้อง Art Gallery บริเวณชั้น 1 ตึกศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานเปิดงานและนางสาว ฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวรายงาน ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เนื้อหานิทรรศการจะนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสครบ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 และในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาและพระราชจริยวัตรอันงดงาม ในฐานะพระราชชนนีผู้ทรงสนับสนุนพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทั้งดูแลทุกข์สุขราษฎรดั่งลูกหลาน

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://muarms.mahidol.ac.th/th/images/stories/gallorynews/2558/

Scroll to top