เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ “สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย” ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ “สมเด็จพระบรมราชชนกกับการอุดมศึกษาไทย” ณ. ห้อง Art Gallery บริเวณชั้น 1 ตึกศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษกล่าวรายงาน ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เนื้อหานิทรรศการจะนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพและได้รับการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รวมถึงชาวมหิดล และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้พระราชประวัติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสังคมไทย Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://muarms.mahidol.ac.th/th/images/stories/gallorynews/2558/ 21Exhibition080755
Scroll to top