ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก และ 43 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ. บริเวณชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ์จากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน พร้อมด้วยรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหานิทรรศการจะนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมราชชนก และประวัติพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการเล่าเรื่องตามลำดับเวลา โดยเน้นข้อมูลที่มีภาพถ่ายประวัติศาสตร์อ้างอิง

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://muarms.mahidol.ac.th/th/images/stories/gallorynews/2558/ 20Exhibition020355
Scroll to top