ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ 20 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ เนื้อหานิทรรศการจะนำเสนอเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://muarms.mahidol.ac.th/th/images/stories/gallorynews/2558/24Exhibition311155
Scroll to top