เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 1  เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษา สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมมหาวิทยาลัย สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ โดยปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัยในฐานะปัญญาของแผ่นดิน อันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม ณ ห้องประชุม 323 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  พวงสำลี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ   หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าอบรม และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้
                                     - หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก (ชั้น 3)
                                     - หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (ชั้น 2 และ 3)
                                     - ประติมากรรม “จากพระเมตตา...สู่ปัญญาของแผ่นดิน” (ชั้น 1)
                                     - ห้องนิทรรศการ (ชั้น1)
                                     - สักการะพระราชานุสาวรีย์
                                       “สมเด็จพระมหตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
                                       และถ่ายภาพหมู่
และนั่งรถรางไปเยี่ยมชม “ห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท”  ณ อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

 

Scroll to top