MU_News013เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2554 คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ รองประธานคณะกรรมการวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม แหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศแห่งหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า อันเป็นแบบอย่างที่ดีงามแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก

 

Scroll to top