ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดดครงการสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 1  ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมี รศ.อนุชาติ พวงสำลี กล่าวต้อนรับเครือข่าย พร้อมชี้แจงนโยบายและแนวการดำเนินงานฝ่ายฯ และในช่วงสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวิทยากร 3 ท่าน คือ

1. คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนทื รองประธาน คณะกรรมการจดหมายเหตุและพิพิะภัณฑ์  มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ

2. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ บอกเล่า การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกับงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

3. อาจารย์กฤติยา อกนิษฐ์ ประธานโครงการมรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เล่าประสบการณ์ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ดครงการมรดกความทรงจำแหางมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ ฟ้า รุ้ง ดิน ธาตุ และพิพิธภัณฑ์มานุายวิทยาวัฒนธรรม และคลังพิพิธภัณฑ์ และในช่วงบ่ายได้ไปสึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ  โดยมีนางสาวฉวีวรรณ สวัสดี  ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้เป็นประธานนำคระเครือข่ายไปสึกษาดูงาน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

คุณมีความพึงพอใจนิทรรศการออนไลน์หรือไม่?

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน!

Scroll to top