หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน ๑๔ แห่ง 

1. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : สิรินธรทันตพิพิธ

รายละเอียดการจัดแสดง :

     01-01Sirindhorn Dental Museum              
โซนที่ 1. จัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
โซนที่ 2. ทันตแพทยศาสตร์ยุคแรกเริ่มในทวีปเอเซีย
โซนที่ 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสู่ปัจจุบัน
โซนที่ 4. หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โซนที่ 5. ห้องทันตสุขภาพสำหรับทุกคน โซนสุดท้าย หอจดหมายเหตุ
ที่ตั้ง : ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ : 0-2200-7653
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :
http://www.dt.mahidol.ac.th

อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มีค่าเข้าชม
   
2. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-02Nursing Museum Ramathibodi

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
พยาบาลสากลและประวัติศาสตร์พัฒนาการพยาบาลของไทย รวมทั้งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ที่ตั้ง : ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาราชการ (โดยกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)
ติดต่อ : ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : 0-2201-2014, 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/nursing/th
Facebook :https://www.facebook.com/rama.nurse
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   
3. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศแห่งรามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-03Ramathibodi Hall of Fame
เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและ
ผลงานของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่อดีต
จวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำรงชีวิตให้เกิด
แก่ผู้เข้าชมเพื่อสร้างสรรรค์ประโยชน์ต่อประชาคมรามาธิบดีและสังคมส่วนรวมต่อไป

ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/ram/
Facebook :https://www.facebook.com/rama.museum/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและผลงานของอดีตคณบดีของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

   
4. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-04Ramathibodi Archives and Museum
เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและ
พัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย และจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : ทุกวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-0562
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://med.mahidol.ac.th/ram/
Facebook :https://www.facebook.com/rama.museum/
อัตราค่าค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อื่นๆ : มีหน่วยบริการให้สอบถามข้อมูลประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์
การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

   
5. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางศึกษาชีวะ-ธรณี 
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-05Bio-Geo Path

จัดแสดงในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ เล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่าง ๆ
ซากดึกดำบรรพ์ ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ที่ตั้ง : บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 - 16.30 น. 
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5259 หรือ 0-2201-5091
   
6. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-06Stang Mongkhonsuk Museum
แสดงเอกสารจดหมายเหตุและของใช้ส่วนตัวของ
ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และคณบดีท่านแรก
รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะ

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00-19.00 น. วันเสาร์ 8.30 - 16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   
7. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เก่า
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-07Museum of Scientific Instruments
รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยใช้สร้างสรรค์งานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5832
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   
8. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-08Hall of Fame for Outstanding Scientists
แสดงเกียรติประวัติคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 19.00 น. วันเสาร์ 8.30-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum

   

9. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น

รายละเอียดการจัดแสดง :

   01-09Hall of Fame for Outstanding Teaching Staff

จัดแสดงรางวัลที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ
รวมทั้งของที่ระลึกจากการเยือนสถาบันต่าง ๆ

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ 8.30-16.00 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2201-5716
Website :
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangmuseum
www.museumthailand.com/Stang_Mongkolsuk_Museum
Facebook : www.facebook.com/musc.museum
   
10. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน 
(Discovery Museum of Tropical Diseases)
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-10Discovery Museum of Tropical Diseases
จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4 มิติ ทั้ง แสง เสียง ภาพ
และสัมผัสผลงานความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเองให้ปราศจากโรคเขตร้อน เนื่องจากผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่เข้าถึงง่าย น่าสนใจ และทันสมัย รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเกี่ยวกับผลงาน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก ด้านโรคเขตร้อน
เกิดความภาคภูมิใจของชนรุ่นหลัง ที่ได้เห็นผลงานรุ่นพี่ซึ่งเป็นต้นแบบจากประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงปัจจุบัน และอนาคต
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : 0-2306-9115 / 0-2354-9100-4
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.tm.mahidol.ac.th
   
11. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-11Mosquito Museum
เป็นคลังเก็บรักษาและส่วนจัดแสดงตัวอย่างยุง แมลงพาหะ
และสัตว์ขาข้อในรูปแบบตัวอย่างที่มีชีวิต
ที่ตั้ง : ชั้น 7 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2306-9100-9 ต่อ 1572, 9177
   
12. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์และศูนย์อ้างอิงพยาธิวิทยาโรคมาลาเรีย
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-12Reference Centre for Malaria Pathology
จัดแสดงแผ่นภาพพยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ
ที่เกิดรอยโรคของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียพร้อมคำอธิบาย
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารตระหนักจิต ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.
ติดต่อ : 0-2036-1964
   
13. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์หอย
รายละเอียดการจัดแสดง :    01-13Mollusk Museum
รวบรวมตัวอย่างเปลือกหอยน้ำจืด หอยน้ำกร่อย หอยสำคัญ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยจากการลงสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาทำการ : วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 -16.30 น.
ติดต่อ : 0-2354-9100 ต่อ 1564,1567
   

14. ชื่อพิพิธภัณฑ์ : พิพิธภัณฑ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดการจัดแสดง :

   01-14Faculty of Public Health Museum
- ประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก
- ประวัติการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ของที่ระลึกของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- เครื่องมือเก่าในอดีตทางการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับคณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ตั้ง : 420/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ติดต่อ : 0-2354-7000 ต่อ 1101
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website :http://www.ph.mahidol.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
อัตราค่าเข้าชม/ค่าบริการ : ไม่มี
   
Scroll to top