หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ เขตพื้นที่พญาไท จำนวน ๘ แห่ง

๑. พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

MU017แสดงเอกสารจดหมายเหตุและของใช้ส่วนตัวของ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
และคณบดีท่านแรก รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะ


ที่ตั้ง: ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น ๓ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๖


๒. หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่

MU018แสดงเกียรติประวัติคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น”
ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่ตั้ง: ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น ๒ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๖


๓. หอเกียรติยศอาจารย์ดีเด่น

MU018จัดแสดงรางวัลที่คณาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ รวมทั้งของที่ระลึกจากการเยือนสถาบันต่างๆ


ที่ตั้ง: ภายในบริเวณห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น ๒ ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันเสาร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๖๔. พิพิธภัณฑ์ยุงและคลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ

MU020เป็นคลังเก็บรักษาและส่วนจัดแสดงตัวอย่างยุง แมลงพาหะ และสัตว์ขาข้อในรูปแบบตัวอย่างที่มีชีวิต


ที่ตั้ง: ชั้น ๗ อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๓๐๖-๙๑๐๐-๙ ต่อ ๑๕๗๒, ๙๑๗๗
๕. เส้นทางศึกษาชีววิทยาและธรณีศาสตร์

MU021จัดแสดงในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต
พร้อมทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่างๆ ซากดึกดำบรรพ์ และแร่ชนิดต่างๆ ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ที่ตั้ง: บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๕๐๐๗, ๐-๒๒๐๑-๕๐๗๑๖. พิพิธภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

MU022รวบรวมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยใช้สร้างสรรค์งานวิจัย
อันทรงคุณค่ามากมายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์


ที่ตั้ง: ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๕๘๓๒๗. พิพิธภัณฑ์หอย

MU023รวบรวมตัวอย่างเปลือกหอยน้ำจืด หอยน้ำกร่อย หอยสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
จากการลงสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน


ที่ตั้ง: ชั้น ๖ อาคารจำลอง หะริณสุต ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๓๕๔-๙๑๐๐ ต่อ ๑๕๖๔, ๑๕๖๗๘. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

MU024รวบรวมประวัติการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบเอกสาร รูปภาพ และสื่ออื่นๆ รวมทั้งคำบอกเล่าจากผู้ที่เกี่ยวข้อง


ที่ตั้ง: ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์ - ศุกร์ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๑-๐๕๖๕

 

Scroll to top