โซนที่ ๑: โหมโรง  

เป็นส่วนเปิดของนิทรรศการจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท

แสดงภาพรวมการขยายตัวทางกายภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 
Scroll to top