พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ

พระราชดำรัสในโอกาสเปิดตึก 72 ปี ณ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2514

2514

1. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดตึก “อานันทมหิดล”
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ณ โรงพยาบาลศิริราช

2. พระราชดำรัส ในงานฉลอง 72 ปี ศิริราช
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ณ โรงพยาบาลศิริราช

3. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดตึก “มหิดล” ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2508 ณ บ้านราชวิถี พญาไท

4. พระราชดำรัส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508

5. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

6. พระราชดำรัส ในพิธีเปิด “ตึก 72 ปี” และ “ตึกโกศล กันตะบุตร”
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ณ โรงพยาบาลศิริราช

7. พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2514 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

8. พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานฉลอง 84 ปี ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีเปิดอาคารใหม่ของตึกตรวจผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2519 ณ โรงพยาบาลศิริราช

9. พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก “ตึกสยามมินทร์”
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2533


อ้างอิง
อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์ และสุรางค์ วิเศษมณี. (2539). 50 ปี ในหลวงกับศิริราช. กรุงเทพฯ : ทรี-ดี สแกน.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. (2550). ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2493-2548.
        พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทเกรย์ แมทเทอร์ จำกัด.
สำนักราชเลขาธิการ. (2560). พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://v1.ohm.go.th/th/monarch/speech.
        (วันที่ค้นข้อมูล : 20 ตุลาคม 2559).

Scroll to top