โครงสร้างการบริหารงาน

เป็นหน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ กำหนดนโยบาย ขอบเขตงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และภาระงานที่เกี่ยวข้อง
มีคณะกรรมการเครือข่ายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อบริการแก่ผู้ใช้และสาธารณชนorg chart

 

 

Scroll to top