โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

เป็นหน่วยงานในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ กำหนดนโยบาย ขอบเขตงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และภาระงานที่เกี่ยวข้อง
มีคณะกรรมการเครือข่ายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานในการรวบรวม จัดหา เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อบริการแก่ผู้ใช้และสาธารณชน

org chart

Scroll to top