mu_news299.jpg 

        วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียนงานมหิดลวิชาการ 2559 เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
3. นายภาณุพงศ์ บุญทองช่วย วิทยาลัยนานาชาติ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
4. นางสาวภาวิตา อ่อนอำไพ วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 3
5. นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4
6. นายทัตต์กันต์ อินสมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ปี 4 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
7. นางสาวศิรินาฏ เป้ากลางไพร วิทยาลัยนานาชาติ ปี 3 นักศึกษา MU Guide รุ่น 4
8. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
9. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5 5

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 

 

Scroll to top