mu news290 

        วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียนในโครงการค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ให้การต้อนรับและนำชม คือ

1. นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน นักเอกสารสนเทศ
2. นายธนกฤต ทองบริสุทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5
3. นายพิชย ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2 นักศึกษา MU Guide รุ่น 5

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

 

Scroll to top