mu news288 

        วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการถ่ายภาพในสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องนิทรรศการ 119 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

        กิจกรรมในงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณชฤต ภู่ศิริ กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายความรู้ด้านการถ่ายภาพและให้แรงบัลดาลใจแก่นักศึกษา ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณพิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา ผู้แทนจากบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน นำทีมงานคุณปณิชา มณีกิตติโชติ ผู้จัดการดูแลลูกค้าสัมพันธ์ และคุณพัทนัย วรางคณากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จากกล้องถ่ายภาพ

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

 

Scroll to top