MU_News226

        วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และนักศึกษา MU Guide ในนามคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม Mahidol Exhibition การจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2558 ได้ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง กว่า 300 คน ในโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Exhibition เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการพิเศษ “วันมหิดล” เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนก ประวัติความเป็นมาอันภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล และเกร็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันสำคัญของประเทศไทย “วันมหิดล” ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
       รายชื่อนักศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่ MU Guide ในกิจกรรม Mahidol Exhibition มีดังนี้

  • นางสาวฉัตริยา ตันยะกุล
  • นางสาวอัญรินทร์ ชัยกุลวราพันธ์
  • นางสาวณัฐธิดา บัวบาน
  • นางสาวฐานิตา กันจู
  • นางสาวกัญญาพร นุ่มวัด
  • นายธนกฤต ทองบริสุทธ์
  • นางสาวภาวิตา อ่อนอำไพ
  • นางสาววรินทร์ธร อมรทิพย์โภคิน
  • นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์
  • นายสุชน สมคิด
  • นายทัตต์กันต์ อินสมพันธ์
  • นางสาวขวัญจิรา วินต๊ะปัญญา

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
Scroll to top