MU_News214

       วันที่ 22 กันยายน 2558 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้โอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหอประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 7 ท่าน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

 

 
Scroll to top