MU_News213

       วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 5 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จาก ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ ชี้แจงรูปแบบกิจกรรม และแนะนำข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับ MU Guide และผู้แทน MU Guide รุ่นที่ 1-4แบ่งปันประสบการณ์

       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” และนำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน แบ่งออกเป็น ๔ สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 : นาบัว คลองมหาสวัสดิ์
สถานีที่ 2 : คลองกำนันขาว
สถานีที่ 3 : ข้าวตังและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองมหาสวัสดิ์
สถานีที่ 4 : สวนส้มโอ แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

       นอกจากนี้เมื่อเดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Campus Tour และฝึกปฏิบัติการนำชมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

 

Scroll to top