MU_News212

       วันที่ 1 กันยายน 2558 งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาประมาณ 11.00-13.00 น.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

 

Scroll to top